WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ASM

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu
28 czerwca 2014 roku (sobota) o godz. 10:00
w budynku Sceny Muzycznej przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku odbędzie się
Walne Zgromadzenie członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Prezydium.
2. Wybór Komisji: Wnioskowej, Mandatowej, Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie treści projektu nowego Statutu Spółdzielni.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie Statutu Spółdzielni – uchwała.
8. Przedstawienie treści projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja.
10. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej – uchwała.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia oraz na temat realizacji uchwał podjętych przez WZ w 2013 roku.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w czerwcu 2013 i 2014.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok oraz rocznego sprawozdania finansowo-rzeczowego (bilans za 2013 rok, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w 2013 i 2014 – uchwała.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
a) Piotr Killman -– uchwała.
b) Regina Formela-Pecka – uchwała.
18. Przedstawienie programu i kierunków działalności Spółdzielni na lata 2014/2015.
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu i kierunków działalności ASM na lata 2014/2015 – uchwała.
21. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni – uchwała..
22. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej Spółdzielni– uchwała.
23. Przedstawienie sformułowanych wniosków przez Komisję Wnioskową, głosowanie nad nimi i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ich do realizacji. – uchwała.
24. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
25. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
26. Zakończenie obrad.

POUCZENIE
Z dokumentami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia można od dnia
13 czerwca 2014r. zapoznać się w siedzibie Spółdzielni bądź na stronie internetowej: www.asm.gdańsk.pl – w strefie członka.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
Wydawanie mandatów do głosowania i podpisywanie list rozpocznie się od godziny 9.30.

Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej