Walne Zgromadzenie Członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

CZŁONKOWIE Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Działając na podstawie § 58 ust.1 Statutu Spółdzielni,

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje

w dniu  5 czerwca 2017 roku (poniedziałek)  o godz. 17:00

w budynku Sceny Muzycznej przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku

Walne Zgromadzenie członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium obrad oraz komisji.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania   uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w latach 2016 i 2017.
 8. Dyskusja nad punktami 5-7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 rok – uchwała.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok – uchwała.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2016 rok – uchwała.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w latach 2016 i 2017 – uchwała.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
  1. Dariusz Szczepiński – uchwała.
  2. Regina Formela-Pecka – uchwała.
 1. Rozpatrzenie odwołania członków od uchwał Rady Nadzorczej nr 19/2016 i 20/2016 z 15.12.2016.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. odrzucenia odwołania od uchwał Rady Nadzorczej nr 19/2016 i nr 20/2016 z dnia  12.2016 r.

ewentualnie

2. uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2016 z dnia 12.2016 r.

3. uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 20/2016 z dnia 12.2016 r.

 1. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie wniosków złożonych do komisji wnioskowej, głosowanie nad wnioskami w sprawie przyjęcia ich do realizacji.
 3. Sprawozdania komisji.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

Ponadto informujemy, że:

 1. Dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia udostępnione zostaną wszystkim członkom Spółdzielni od dnia 16 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej: www.asm.gdansk.pl – w zakładce ”Spółdzielnia” – po zalogowaniu się.
 2. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z powyższymi dokumentami.
 3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przez dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad należy              do dnia 21 maja 2017 roku składać w sekretariacie Spółdzielni, w dniach 20 i 21 maja 2017 roku  sekretariat będzie czynny w godzinach 9.00 – 13.00.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni            przed terminem posiedzenia Walnego. Poprawki do projektów uchwał należy składać w sekretariacie Spółdzielni.
 6. Statut Spółdzielni, który określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
 7. Wydawanie mandatów do głosowania i podpisywanie list obecności rozpocznie się od godziny 16.30 w dniu obrad

                                                                                                                               Zarząd

                                                                                                        Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej