Uchwylenie uchwały Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie

Gdańsk, 17.06.2015r.
Mieszkańcy osiedla Kolonia Jordana w Gdańsku
Szanowni Państwo!
Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że uchwałą nr 6/2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku Walnego Zgromadzenia Członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchylona została uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Kolonia Jordana w Gdańsku”.
W związku z powyższym, obowiązującym na dzisiaj regulaminem rozliczania kosztów energii cieplnej jest „Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej wody (CW) dla lokali zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Jordana znajdujących się w zasobach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku” zatwierdzony uchwałą nr 34/2009 Rady Nadzorczej z dnia 15.09.2009 roku.
Począwszy od czerwca 2015 roku, koszty energii cieplnej ponoszone w ciągu roku rozliczane będą co miesiąc, w oparciu o rzeczywiste poniesione koszty na wytworzenie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
Kosztami wytworzenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w czerwcu 2015 roku zostaną obciążeni Państwo w opłacie eksploatacyjnej wystawionej w lipcu 2015 roku.
Z poważaniem
Zarząd Akademickiej S.M.