Powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków ASM 2015

CZŁONKOWIE
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Gdańsku

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków Akademickiej S.M.

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu
08 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 18:00
w budynku Sceny Muzycznej przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku odbędzie się
Walne Zgromadzenie członków Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium obrad oraz komisji.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – uchwała.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2014 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w latach 2014 i 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej.
8. Dyskusja nad punktami 5-7.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok – uchwała.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w latach 2014 i 2015 – uchwała.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok – uchwała.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2014 rok– uchwała.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
a) Piotr Killman -– uchwała.
b) Regina Formela-Pecka – uchwała.
14. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
15. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2014 z dnia 29.05.2014r. – uchwała.
16. Rozpatrzenie odwołania od decyzji Rady Nadzorczej z dnia 07.07.2014r. – uchwała.
17. Przedstawienie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
18. Przedstawienie listu polustracyjnego i podjęcie uchwały w sprawie wykonania zaleceń polustracyjnych – uchwała.
19. Przedstawienie wniosków złożonych do komisji, głosowanie nad nimi i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ich do realizacji – uchwała.
20. Sprawozdania komisji.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.

POUCZENIE
Dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia udostępnione zostaną od dnia 22 maja 2015 roku w siedzibie Spółdzielni bądź na stronie internetowej: www.asm.gdansk.pl – w strefie członka. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz zgłaszania poprawek do projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminach określonych statutem Spółdzielni.
Statut Spółdzielni, który określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.
Wydawanie mandatów do głosowania i podpisywanie list obecności rozpocznie się od godziny 17.30 w dniu obrad.

Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej