Informacja w sprawie zmian w „Regulaminie rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej SM z Gdańsku”.

 

Gdańsk,11.09.2015
Członkowie
Akademickiej S.M.

Zgodnie z § 21 ust.4 Statutu Spółdzielni informujemy, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 24/2015 w sprawie zmian w „Regulaminie naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku”.
Zmiany miały na celu dostosowanie regulaminu do zasad rozliczania opłat za wodę obowiązujących od lipca b.r.
Na podstawie § 22 ust.2 i 3 Statutu Spółdzielni, Członkom Spółdzielni przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia. Pod rygorem nieważności odwołanie winno być złożone na piśmie w terminie do 14 dni od daty uzyskania powiadomienia o podjętej decyzji.
Treść jednolita regulaminu zamieszczona jest na stronie Spółdzielni www.asm.gdansk.pl w zakładce Regulaminy.

Zarząd
Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej