Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, oraz o doświadczeniu zawodowym w badaniu spółdzielni mieszkaniowych.
  2. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni powinno nastąpić w terminie do dnia 31.03.2014 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu.
  3. Cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania i przedstawieniem opinii i raportu Radzie Nadzorczej.
  4. Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.

 

Przy wyborze oferty decydujące będzie doświadczenie osoby wskazanej do przeprowadzenia badania w zakresie badania spółdzielni mieszkaniowych.

 

SIWZ do pobrania tutaj

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2013” w termieni do dnia 30.12.2013r. na adres:

 

Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Focha 7
80-156 Gdańsk

 

Zarząd Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 306 39 21